Trang chủ > Quan hệ cổ đông > KMT-Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động – Chi nhánh tại TP.HCM