Nhân sự chủ chốt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Trung Quang- Chủ tịch
Nguyễn Anh Hoàng -TV
Phạm Thanh Lâm-TV
Nguyễn Văn Bốn-TV
Đoàn Công Sơn-TV

BAN ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Anh Hoàng - TGĐ
Nguyễn Minh Đức - Phó TGĐ
Nguyễn Thanh Tuân - Phó TGĐ
Nguyễn Đăng Loan - KTT

BAN KIỂM SOÁT

Trần NHN Thành Tuấn – Tr.Ban
Nguyễn Thị Huyền -TV
Lê Văn Châu – TV