Trang chủ > Quan hệ cổ đông > KMT – Tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021