Trang chủ > Quan hệ cổ đông > KMT-Nghị quyết HĐQT Chấp thuận ký ký hợp đồng mua bán năm 2023 với các Công ty liên quan