Trang chủ > Quan hệ cổ đông > KMT-Công bố Quyết định HĐQT về việc nghỉ chế độ của Trưởng ban Kiểm soát Công ty