Trang chủ > Quan hệ cổ đông > KMT- Chấp thuận Ký hợp đồng giao dịch mua bán năm 2024 với các công ty có liên quan